www.victorycs.nl


  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

Bron: Sector Kanton Rechtbank Alkmaar, 30-1-2008 (LJN BD1912)

Analyse Victory Juridisch Advies

Toxische vergiftigingen en het verhalen van schade
Een werknemer van Rotorline werd langdurig blootgesteld aan diverse oplosmiddelen die uiteindelijk bij hem tot een organisch psychosyndroom (OPS)  hebben geleid waardoor hij arbeidsongeschikt is geworden. De werknemer werkte in een zeer vervuilde omgeving met hoge temperaturen. Doeken doordrenkt in methyleenchloride en kwasten en rollers doordrenkt met oplosmiddelen werden in een open bak gedeponeerd. Er was boven de werkplekken geen afzuiginstallatie aanwezig en tijdens het lossen van de polyesterelementen kwam dermate veel damp vrij dat de werknemer(s) spontaan hoofdpijn kregen. In het vonnis wordt duidelijk, dat cliënt langdurig is blootgesteld aan oplosmiddelen.

Medisch causaal verband
De gezondheidsklachten zijn onderzocht door één van de twee Solventteams die in Nederland opereren. Deze zijn bij uitstek toegerust om toxische vergiftigingen te onderzoeken. In dit geval hebben dr. van der Laan en I. de Koning van het AMC de diagnose gesteld dat er bij de werknemer sprake is van OPS. 

Juridisch causaal verband
Aansprakelijkheid is uitgebracht op grond van de artikelen 6:175 BW en 7:658 BW. Art. 6:175 BW vestigt een risicoaansprakelijkheid voor gevaarlijke stoffen. Dit zijn stoffen waarvan bekend is dat zij zodanige eigenschappen hebben, dat zij een bijzonder gevaar van ernstige aard voor personen of zaken opleveren. Art. 7:658 BW betreft de zorgplicht van de werkgever voor zijn werknemers. De vraag die aan de orde is, is of het ongeval voorkomen had kunnen worden doordat de werkgever concrete technische maatregelen had getroffen ter voorkoming van het letsel. Het is evident dat Rotorline dit had kunnen doen.

Overgang van het bedrijf
De werkgever heeft aangevoerd dat de kantonrechter niet bevoegd was. De kantonrechter is daar op grond van art. 94 lid 2 Rv aan voorbij gegaan. De werkgever heeft verder gesteld dat nu zij alleen rechtsopvolger van Rotorline is, niet aansprakelijk hoeft te  dragen voor het oude personeel. De rechtbank is ook hieraan voorbij gegaan.  Indien de identiteit van het bedrijf hetzelfde blijft, het oude personeel hetzelfde werk blijft doen, de loonbetalingen doorlopen en ook de klantenkring hetzelfde blijft, mag geconstateerd worden dat het bedrijf door de nieuwe ondernemer is voortgezet of hervat met gelijke activiteiten. Er is aldus sprake van de overgang van een onderneming

Voorbeelden overgang van een onderneming
• Een onderneming wordt “omgezet” van een eenmanszaak naar een B.V., of andere rechtspersoon;
• Een ondernemer verkoopt zijn bedrijf (vaste activa, opdrachtenportefeuille, handelsnaam) aan een ander;
• Een ondernemer splitst zijn bedrijf en brengt de verschillende activiteiten onder in verschillende B.V.’s, of fuseert met een ander waardoor verschillende activiteiten juist onder de zeggenschap van 1 B.V. worden gebracht.
Er is geen overgang van een onderneming bij faillissement. Indien de oorspronkelijk ondernemer failliet is verklaard en de onderneming, na het faillissement, wordt verkocht aan een ander kan de werknemer dus niet terecht bij diens latere werkgever.

Contra onderzoek door de werkgever

In deze zaak laat de werkgever een onderzoek instellen door Indus Tox.  Deze doet een onderzoek naar “de retrospectieve beoordeling van blootstelling aan oplosmiddelen bij de ex-werknemer”. Een m.i. schandalige manier van werken in deze zaak omdat hypothetisch geschat wordt wat de geschatte gemiddelde concentratie oplosmiddelendampen in de ademzone van de werknemer zou zijn geweest in de periode 1994-1998.  Dit is volgens mij niet alleen een schier onmogelijk opgave. Het bleek tevens dat de werknemer zelf niet onderzocht noch geïnterviewd was. Er werden getuigen gehoord, in casu andere werknemers maar er konden geen verklaringen worden ingebracht maar veel belangrijker is het, dat een dergelijk onderzoek niet transparant en verifieerbaar is. We mogen immers aannemen dat een dergelijk onderzoek in de praktijk nimmer uitgevoerd kan worden. Mogelijk is het iets voor de onderzoeker om zijn theoretische geschatte kans op blootstelling te testen? We komen dergelijke onderzoeken steeds vaker tegen waarbij opdrachtgevers dik geld betalen voor een zeer subjectieve rapportage.

Conclusie

De werkgever mag nu gaan bewijzen dat hij wel aan zijn zorgverplichtingen heeft voldaan. Een onmogelijke opgave en hulde voor de werknemer die doorgezet heeft en straks zal gaan winnen.
Heeft u zelf een bedrijfsongeval gehad en vraagt u zich af of verhaal mogelijk is? Vul dan gratis ons responsformulier in en wij kunnen u snel inhoudelijk berichten.