Wie is er betrokken bij een letselschadezaak?

Of het nu gaat om een verkeersongeval of een bedrijfsongeval, een medische misser of een huis-tuin en keukenongeval,  u komt bijna altijd dezelfde partijen tegen in het schaderegelingstraject. Het is dan ook goed om hier even bij stil te staan zodat u begrijpt wie de partijen zijn en wat hun functie is. Is uw schade veroorzaakt door een andere partij dan kan het een uitdaging zijn om uw schade te verhalen. Het is dan van belang om te achterhalen hoe die andere partij verzekerd is, maar ook hoe u zelf verzekerd bent. Het gebeurt vaak dat bij een ongeval meerdere partijen betrokken zijn en er eigenlijk op meerdere wijzen dekking kan ontstaan.

Stel je botst met je auto op een ander en je loopt zelf letselschade op echter de tegenpartij ontkent. Mogelijk heeft u wel een SVI verzekering *op uw eigen auto (Schade verzekering Inzittenden) en kunt u dus alsnog uw schade geheel verhalen op uw eigen verzekering

*Een schadeverzekering voor inzittenden (SVI) is een type autoverzekering dat de financiële bescherming biedt aan de inzittenden van een voertuig in geval van een ongeval. In veel landen is een aansprakelijkheidsverzekering voor auto’s verplicht, maar deze dekt meestal alleen de schade aan andere voertuigen en de inzittenden van andere voertuigen in het geval van een ongeval waarbij de verzekerde bestuurder aansprakelijk is.

Met een schadeverzekering voor inzittenden kunnen de passagiers in het verzekerde voertuig echter ook aanspraak maken op vergoedingen voor medische kosten, invaliditeit, overlijden en andere persoonlijke schade die ze hebben opgelopen als gevolg van een ongeval, ongeacht wie er schuldig is aan het ongeval. Dit betekent dat de verzekerden zelfs kunnen worden vergoed als de bestuurder van hun eigen voertuig aansprakelijk is voor het ongeval.

De aansprakelijkheidsverzekeraar

 

Na een ongeval dient u of uw expert, afhankelijk van het type ongeval, de wederpartij aansprakelijk te stellen en in contact zien te komen met diens aansprakelijkheidsverzekeraar. Dit kan een autoverzekeraar zijn, maar ook een WA- AVB* verzekeraar bij een bedrijfsongeval of huis- tuin- en keukenongeval.

De verzekeraar zal contact met u of uw expert opnemen. Van belang is dat u weet wat de polisdekking** is. Soms hebben polissen beperkte dekking. Bijv. tot aan een bepaald bedrag en/of zijn er schadeposten die niet worden gedekt zoals bijv. het smartengeld of de kosten van rechtsbijstand.

*Een AVB-verzekering staat voor “Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven” (AVB) en is een type aansprakelijkheidsverzekering die bedrijven beschermt tegen financiële aansprakelijkheid voor schade aan derden. Deze verzekering dekt de kosten van wettelijke aansprakelijkheid die het bedrijf kan oplopen als gevolg van letsel aan personen, schade aan eigendommen van anderen of andere financiële verliezen die voortvloeien uit activiteiten van het bedrijf.

De AVB-verzekering is vooral bedoeld om de verzekerde te beschermen tegen schadeclaims van derden, zoals klanten, leveranciers, bezoekers of andere mensen buiten het bedrijf. Als een bedrijf aansprakelijk wordt gesteld voor letsel of schade aan eigendommen van derden, kunnen de juridische kosten, gerechtelijke uitspraken en eventuele schadevergoedingen aanzienlijk zijn. Een AVB-verzekering zorgt ervoor dat het bedrijf niet zelf hoeft op te draaien voor deze kosten, wat de financiële stabiliteit van het bedrijf kan beschermen.

**Polisdekking verwijst naar het scala aan risico’s en situaties die worden gedekt door een verzekeringspolis. Het beschrijft de omvang van de verzekering en de specifieke voorwaarden waaronder de verzekeringsmaatschappij financiële bescherming biedt aan de verzekerde.

Elke verzekeringspolis heeft een polisdekking die bepaalt welke gebeurtenissen, schade of verliezen worden vergoed door de verzekeraar. Dit kan variëren afhankelijk van het type verzekering, zoals autoverzekering, gezondheidsverzekering, huisverzekering, aansprakelijkheidsverzekering, enzovoort.

Bijvoorbeeld, in een autoverzekering kan de polisdekking de volgende aspecten omvatten:

1.     Aansprakelijkheidsdekking: Schade aan derden, zoals letsels en schade aan eigendommen, als gevolg van een ongeval waarbij de verzekerde bestuurder betrokken is.

2.     Cascodekking (eigen schade): Schade aan het voertuig van de verzekerde als gevolg van een ongeval, diefstal, brand, vandalisme en andere gedekte gebeurtenissen.

3.     Diefstaldekking: Vergoeding voor verlies van het voertuig als gevolg van diefstal.

4.     Ongevallenverzekering voor inzittenden (OVI): Medische kosten en compensatie voor lichamelijk letsel van de inzittenden na een ongeval.

De (auto) schade-expert van de verzekeraar
De verzekeraar zal na uw melding een schade-expert aanstellen. Voor de casco schade van een voertuig is dit meestal aan autoexpert die de autoschade zal taxeren. Deze rapporteert terug aan de verzekeraar die vervolgens afhankelijk van de situatie, de schade betaalt.

Het is belangrijk dat u zelf in de gaten houdt of het aanbod van de schade expert klopt. Vaak krijgt u een te laag bod van de expert en kunt u dus onderhandelen. Hoe doet u dat? U zoekt het type auto welke u heeft via bijv. Marktplaats op met dezelfde staat van onderhoud/km/bouwjaar  en kijkt of het aanbod van de expert duidelijk lager ligt. Is dat zo dan kunt u dus de expert aangeven dat u deze auto niet voor de door hem aangeboden prijs terug kunt kopen. In de praktijk zal hij dan zijn aanbod verhogen.

Heeft u letselschade dan krijgt u meestal eerst contact met de binnendienst van de verzekeraar. Afhankelijk van de ernst van het letsel wordt tot inschakeling van een buitendienst schaderegelaar besloten. Deze bezoekt u dan thuis en neemt uw zaak geheel door. De binnendienst medewerker zal de zaak opstarten per email met uw advocaat of expert en informeert van tijd tot tijd bij u hoe het met het genezingsproces gaat.

De sommenverzekeraar
Mogelijk heeft u een gezin ongevallenverzekering gesloten of zit er op de auto een ongeval inzittenden verzekering. Veel werkgevers hebben hun werknemers verzekerd via een collectieve ongevallenverzekering. Vraagt u hiernaar omdat u er (bij blijvende invaliditeit) aanspraak op kunt maken. De verzekeraar mag het geld, welke u hiervan ontvangt, in de regel niet verrekenen en met name niet als u er zelf premie voor heeft betaald. De sommenverzekeraar* moet zo spoedig mogelijk na het ongeval verwittigd worden. Pas als er een medische eindtoestand is, is het verstandig uw zaak af te wikkelen. 

Een sommenverzekering, ook wel bekend als een sommenpolis, is een type verzekering dat een vooraf bepaald bedrag uitkeert bij het optreden van een bepaalde gebeurtenis of aandoening, ongeacht de werkelijke kosten of verliezen die worden geleden.

In tegenstelling tot schadeverzekeringen, waarbij de vergoeding afhangt van de daadwerkelijke schade of kosten die zijn opgetreden, biedt een sommenverzekering een vast bedrag aan de verzekerde of hun begunstigden bij het optreden van een vooraf bepaalde gebeurtenis. Dit kan een ongeval, ziekte, overlijden of een andere verzekerde gebeurtenis zijn, afhankelijk van het type sommenverzekering dat is afgesloten

De SVI-verzekeraar
Het kan zo zijn dat u een schadeverzekering inzittenden had. Een opzittenden verzekering kan ook bij motoren. U bent dan (meestal) verzekerd voor alle schadeposten. Dus van smartengeld tot verlies aan arbeidsvermogen. Kijk hiervoor wel naar de polisvoorwaarden omdat er nogal eens uitsluitingen zijn. Met deze verzekering bent u gedekt bij eenzijdige ongevallen. Stel, u rijdt tegen een boom of slipt in de sneeuw met uw auto en loopt hierbij letsel op. Het is vaak een goedkope verzekering, die ik u zeker kan aanbevelen en met name als u zich veel op de weg bevindt. De laatste jaren zijn er ook leasemaatschappijen die deze standaard in hun dekking opnemen en groeit het aantal werkgevers die hun werknemers op deze wijze extra bescherming bieden.  

Let u wel op want verzekeraar sluiten steeds vaker vergoeding van de buitengerechtelijke kosten uit. Uw advocaat of expert kan dan niet meer gratis voor u werken omdat de verzekeraar de kosten niet wil betalen.

De rechtsbijstandsverzekeraar
U bent mogelijk zelf of via uw werkgever (de bond) verzekerd voor rechtsbijstand. Dit betekent dat u bij uw verhaalsactie richting de verzekeraar, de steun kunt inroepen van juristen/adviseurs hetzij, indien nodig, advocaten van de rechtsbijstandsverzekeraar. Bekende kantoren zijn bijv. de DAS rechtsbijstand, Unive rechtsbijstand, Achmea Rechtsbijstand, ARAG en de Abvakabo. 

U moet erop letten waaruit uw dekking bestaat. Waarvoor bent u verzekerd en tegen welk bedrag? Soms is de dekking bijv. maar € 5000,- per gebeurtenis en als u dan moet procederen en de geldpot blijkt op te zijn, dan moet u de procedure zelf betalen.  De kwaliteit van een rechtsbijstandsverzekeraar is prima voor de huis- tuin- en keukenzaken maar m.i. niet voor gespecialiseerd werk. Er werken vaak een paar oudgedienden die vele jonge juristen en behandelaars aansturen. 

De letselschade expert
Het staat u vrij een onafhankelijke letselschade expert te zoeken die probeert uw schade in beeld te krijgen. De nota van de expert wordt onder art 6:96 lid 2 BW* vergoed door de verzekeraar.   

*”Indien de schuldeiser na intreden van het verzuim zonder vrucht maant of de schuldenaar in gebreke stelt, komen de kosten, die de schuldeiser in en buiten rechte redelijkerwijze heeft moeten maken, voor rekening van de schuldenaar.”

Het slachtoffer en zijn gezin
Het slachtoffer ervaart na het ongeval enerzijds pijn welke lichamelijk en geestelijk tot uiting komt. Een ongeluk heeft vaak aanzienlijke psychologische gevolgen. De aantasting van lichaam en/of geest kunnen diepe sporen trekken net als het (langdurige) schaderegelingstraject. Heeft u orthopedisch letsel dan heeft u meestal aan de verzekeraar geen al te moeilijke partij. Anders wordt het als u een zware whiplash heeft en u gedurende langere tijd uw klachten en beperkingen moet gaan bewijzen. Niet alleen naar uw gezin en familie maar met name naar de verzekeraar, welke u soms niet serieus neemt en het hele whiplashsyndroom betwist. Vaak is de werkgever ook niet blij met de situatie waardoor er nog meer druk op het slachtoffer komt te liggen.

De deskundigen

Tijdens een schadeproces worden geregeld deskundigen ingeschakeld om zich uit te laten over een bepaald aspect van de schade. U kunt hierbij denken aan:

  • Een autoschade expert.
  • Een reïntegratie expert. Deze kan van het UWV zijn of wordt bijvoorbeeld na overleg tussen de verzekeraar en uw expert ingeschakeld met als doel u te helpen bij de terugkeer naar arbeid. Deze persoon is bijna altijd een arbeidsdeskundige. 
  • Een financieel expert,  bijvoorbeeld een actuaris welke uw schade kan berekenen. De reden om zo’n zwaargewicht in te schakelen heeft te maken met de omvang van grote schadeposten. Het gaat dan meestal om het verlies aan inkomen doordat iemand zijn eigen werk of bedrijf niet meer kan uitoefenen.
  • Een medisch expert, bijvoorbeeld een neuroloog, een neuropsycholoog of een orthopeed die zich uitlaat over de medische toestand van de onderzochte. Wat zijn de beperkingen van het slachtoffer?  In hoeverre is iemand blijvend invalide geworden en wat betekent dit voor werk en privé?
  • Een verzekeringsgeneerskundige kan van het UWV zijn of is bijv. ingeschakeld door uw expert (mogelijk) in overleg met de verzekeraar. De verzekeringsarts onderzoekt u of stelt aan de hand van de deskundigenrapporten een Functionele Mogelijkheden Lijst (een FML) op. Dit is een lijst waarop aangegeven wordt wat uw beperkingen zijn. Aan de hand hiervan kan de arbeidsdeskundige uw uitval in de praktijk vaststellen welke de leidraad is voor de schadevaststelling. U treft een voorbeeld FML op deze site aan.

De snelheid van een letselschadezaak
Helaas is het zo dat een letselschadetraject lang duurt. Er dient duidelijkheid te komen over de aansprakelijkheid, de medische causaliteit en vervolgens moeten de lange termijn klachten en beperkingen in kaart worden gebracht en helaas gaat dit niet snel. Hierna moet er duidelijkheid komen over de schade en ondertussen zit het slachtoffer al die tijd maar te wachten. Kijken we op het internet dan zien we ook dat dit de meest gehoorde klacht is. Een gebrek aan communicatie en snelheid.

De ene keer is het de advocaat die zit te slapen en niet tijdig en adequaat uw zaak behandelt en de andere keer is het de verzekeraar die niets van zich laat houden. De voortdurende onzekerheid zorgt ervoor dat het slachtoffer vaak als gevolg van deze onzekerheid buiten zijn klachten en beperkingen door het ongeval ook psychische klachten krijgt. Hij of zij wordt boos en onzeker/angstig over de toekomst. Als dit te lang duurt, dan spreken we van secundaire victimisatie*

*Secundaire victimisatie verwijst naar het proces waarbij slachtoffers van een misdrijf, ongeval of traumatische gebeurtenis herhaaldelijk worden blootgesteld aan negatieve reacties, oordelen, onbegrip of ongevoelige behandeling door anderen. Dit kan plaatsvinden in de nasleep van de traumatische gebeurtenis, en soms zelfs lang nadat het oorspronkelijke incident heeft plaatsgevonden. In plaats van steun en begrip te ontvangen, worden slachtoffers van secundaire victimisatie geconfronteerd met meer lijden en trauma als gevolg van de manier waarop anderen op hun ervaringen reageren.