www.victorycs.nl


 • Narrow screen resolution
 • Wide screen resolution
 • Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size

Uitleg van uw contract, de kosten & no cure no pay

NIEUWS: Advocaat door tuchtcollege op de vingers getikt  

Is no cure no pay diefstal?

Klopt uw contract? Wilt u hier meer informatie over kijk dan op onze nieuwe website die gemaakt is als onafhankelijk voorlichtingsplatform voor slachtoffers. www.slachtofferinformatie.nl


Buitengerechtelijke kosten (BGK), de kosten van rechtsbijstand

Indien derden aansprakelijk zijn voor de ontstane schade komen buitengerechtelijke kosten (kosten gemaakt voor het inschakelen van een belangenbehartiger) voor vergoeding in aanmerking indien:

 1. het redelijk is dat deskundige hulp wordt ingeroepen
 2. De materie dient dus complex te zijn
 3. Van het slachtoffer mag niet worden verwacht dat hij over deze kennis beschikt

De gemaakte kosten dienen in een redelijke verhouding te staan tot de uiteindelijke vergoeding van de buitengerechtelijke kosten.

Er geen sprake is van schulddeling. Verzekeraars willen bij schulddeling namelijk het gedeelte eigen schuld van het slachtoffer niet vergoeden. Dus 25% eigen schuld leidt tot vergoeding van de BGK van 75%. De discussies hieromtrent duren nog immer voort.

Het gebeurt geregeld dat de discussie over vergoeding van de buitengerechtelijke kosten de behandeling van een letselschadezaak stagneert. Een voorbeeld treft u hier:

Let op: De inschakeling van de belangenbehartiger geschiedt door het slachtoffer. Het slachtoffer is dus de opdrachtgever. Indien de aansprakelijkheidsverzekeraar de nota van de belangenbehartiger niet of niet volledig betaalt, loopt u het risico dat uw eigen belangenbehartiger zijn nota bij u deponeert. Dit gebeurt in de praktijk vaak!

Tevens weigeren de aansprakelijkheidsverzekeraars de kosten te betalen van de afgeleide procedures. Denk hierbij aan de uitkering van de sommenverzekeraar of de kosten van bezwaar tegen het UWV. Dit lijkt ons niet juist, immers zonder ongeval had u deze kosten niet hoeven maken. Een goede belangenbehartiger probeert de verzekeraar te betrekken in deze procedures en hem op zijn verantwoordelijkheden te wijzen. Als uw belangenbehartiger zijn werk goed doet, dan worden in de praktijk de kosten vaak wel vergoed.

Al jarenlang wordt er ruzie gemaakt tussen belangenbehartigers en verzekeraars over de hoogte van een redelijk honorarium en de mate waarin kosten vergoed dienen te worden. In theorie is de verzekeraar bereid om 15% exclusief BTW te vergoeden van het uiteindelijk overeengekomen schadebedrag. In de praktijk werkt dit natuurijk niet. In kleine zaken zie je dat geregeld 30-40% van het schadebedrag uitgekeerd wordt als vergoeding van de buitengerechtelijke kosten. Dit is ook logisch omdat de handelingen die de belangenbehartiger dient te verrichten, in vele gevallen hetzelfde zijn of het nu een grote of kleine zaak is. Denk hierbij aan het bezoeken van het slachtoffer, de telefoongesprekken maar ook het opstellen van een schadestaat of opvragen van medische informatie. Het zou niet redelijk zijn indien een verzekeraar in een zaak van € 2.500,- maar € 375,- aan kosten zou vergoeden terwijl in vele gevallen het uurtarief op minimaal € 175,- ligt.

Anderzijds is het zo dat in grote zaken de buitengerechtelijke kosten vaak niet meer dan 5-7% van de omvang van de zaak bedragen. Hier dient het slachtoffer goed op te letten. Er worden vele soorten afspraken gemaakt en niet zelden heeft het slachtoffer er geen idee van hoe dit in de praktijk uitwerkt. (zie uurtarrief of no cure no pay). Achteraf komt het slachtoffer er dan achter dat hij onnodig zijn zaak op no cure no pay basis liet behandelen en dan is het balen als je duizenden euro's onnodig kwijt bent.

Kosten in Rechte

In rechte (kosten gemaakt om te procederen) is het een ander verhaal. Procederen kost geld, zelfs als u wint. De rechter hanteert voor het bepalen van de kosten in rechte een puntensysteem. Dit dekt op geen enkele wijze de daadwerkelijke kosten van de procedure. De nota's van de advocaat worden door de verzekeraar tijdens een procedure niet vergoed. Is uw advocaat coulant c.q. heeft hij met u een prestatie afhankelijke afspraak (no cure no pay mag hij niet), dan wacht hij met zijn nota tot na de uitspraak van de rechter. Vaak komt er echter geen uitspraak maar wordt middels comparitie de zaak tussen partijen geregeld. Het is dan van groot belang dat uw belangenbehartiger ervoor zorgdraagt, dat u straks niet opgezadeld wordt met de nota van de advocaat. Hij dient ook deze kosten in rechte voor u te verhalen.

Heeft u vragen over uw no cure no pay contract, uw akte van cessie of andere vragen over de kosten van uw advocaat of letselschadebureau, aarzel dan niet en bel ons. Velen gingen u voor. U kunt ons 6 dagen per week bereiken tot 21.00 uur. Tel: 030-8901346.

No cure no pay of uurbasis, "het hete hangijzer"

Er dient allereerst onderscheid te worden gemaakt in de manier waarop belangenbehartigers c.q. advocaten hun afspraken maken. Ik leg u hieronder de belangrijkste afspraken voor. Hiervoor zal ik een aantal praktijkvoorbeelden aanhalen.

Allereerst even de gebruikte begrippen:

Uurtarief: Een uurtarief wordt meestal weergegeven excl. BTW en excl. kantoorkosten.

Kantoorkosten: Veel kantoren hanteren kantoorkosten. Vaak is onduidelijk wat hieronder wordt begrepen. Meestal zijn het de enveloppen, porti, telefoonkosten e.d. U dient uw belangenbehartiger te vragen hoe dit is geregeld en waar deze kosten voor staan. De meest gebruikte percentages liggen rond de 5% van de nota. De belangenbehartiger of advocaat dient u hieromtrent te informeren en u zijn algemene voorwaarden ter hand te stellen c.q. op uw eerste verzoek deze per omgaande ter beschikking stellen.

Verschotten: Dit zijn de kosten voor het inschakelen van deskundigen, het opvragen van medische informatie, de kosten van derden (procureur) of zelfs de kosten van de advocaat indien deze door een ander is ingeschakeld. Deze kosten maken onderdeel uit van de vergoeding der buitengerechtelijke kosten welke de verzekeraar betaalt en worden niet aan het slachtoffer teruggegeven. Het zijn immers kosten. PAS OP: in veel no cure no pay contracten of akte van cessie contracten staat uitdrukkelijk dat buiten het percentage no cure no pay u zelf de kosten dient te dragen als deze verschotten niet betaald worden door de aansprakelijke partij. U dacht dat u niet meer kwijt kon raken dan het afsproken percentage, maar bij de eindafrekening merkt u dan dat dit zeker niet klopt. Een voorbeeld treft u hier:

Kosten in en buiten rechte: zie boven in het eerste stuk.


De vraag wat een redelijke tariefafspraak is, wordt met name bepaald door een aantal factoren op het moment dat u de zaak bij een belangenbehartiger aanbrengt:

 1. Is de aansprakelijkheid erkend? In hoeverre zijn hieromtrent problemen te verwachten? Dus wat is het eventuele procesrisico op dit deelgebied?
 2. Is de zaak medisch gezien duidelijk? Is er een discussie over het letsel? Is er een medische voorgeschiedenis die leidt tot betwisting van het medisch causale verband? Betwist de verzekeraar het letsel of valt te verwachten dat hij dit zal doen?
 3. Wat is de omvang van de te verwachten schade?
 4. Welke verzekeraar is het en zijn er problemen te verwachten met het betalen van de tussentijdse nota's? Sommige verzekeraars traineren bewust de nota's van de belangenbehartigers waardoor deze wel genoodzaakt zijn om eerder een positief advies te geven aan hun cliënt aangaande de afwikkeling van hun letselschadezaak. Dit is natuurlijk onethisch.
 5. De nota:
  De nota dient overzichtelijk te zijn. De verrichte werkzaamheden dienen gespecificeerd te zijn met datum, tijdseenheid en minimaal een code waaruit blijkt wat de verrichte werkzaamheden inhouden. Als er verschotten in rekening worden gebracht dienen deze ook inzichtelijk te zijn. Aan het eind maar op verzoek ook tussentijds, dient u een duidelijk overzicht te krijgen van de rekening. Als u zelf de nota moet betalen bijvoorbeeld in geval van de nota van een advocaat en u vindt deze buiten proportioneel, dan kunt u deze voorleggen aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur.

Twee casussen geheel uitgewerkt

Casus A:

Jan (43) loopt letsel op door een verkeersongeval. Het betreft tijdelijk letsel. Hij breekt een arm en een been. Hij heeft landurige beperkingen maar slaagt erin na 6 maanden volledig en zonder beperkingen zijn werk te hervatten. De schadevergoeding, inclusief smartengeld en verschenen schade, bedraagt € 5000,- en er ligt een nota van de belangenbehartiger van € 1650,- inclusief BTW. Stel de verzekeraar betaalt de voledige nota (nota BGK). Er zijn geen verschotten. Wat Jan gaat overhouden is afhankelijk van zijn afspraak met zijn belangenbehartiger.(zie hieronder de antwoorden)

Casus B:

Eva (19) valt van een instortend balkon af. Ze loopt een dwarslaesie op en raakt volledig verlamd. De aansprakelijkheid is op voorhand al duidelijk maar Eva heeft een belangenbehartiger nodig. Ze gaat naar een bureau (dus geen advocaat). Haar zaak wordt na 3 jaar geregeld voor € 850.000,- en de rekening van de belangenbehartiger (BGK) is € 42.000,- De verschotten (opvragen medische info, griffiekosten, procureurkosten e.d.) zijn € 1500,- excl. BTW en de kantoorkosten zijn 5%. De nota buitengerechtelijke kosten (BGK, is de nota van de belangenbehartiger) wordt volledig betaald. Wat Eva overhoudt, is afhankelijk van haar afspraak met haar belangenbehartiger. (zie hieronder de antwoorden).

Voor no cure no pay gaan we in deze voorbeelden uit van een honorarium van 15% exclusief BTW. Er zijn vele bureaus die afwijkende (vaak hogere) tarieven hanteren. Tevens geven vele van deze bureaus de vergoeding van de BGK niet terug aan het slachtoffer. Ze vangen dus dubbel. Tevens zijn er vele makelaars in letsel. Deze hebben bijvoorbeeld zelf een contract met het slachtoffer maar laten het werk door derden doen. Die derden krijgen de kosten immers betaald bij succes. Op deze manier lopen deze makelaars in letsel weinig tot geen risico en verdienen ze gemakkelijk enorme bedragen. Zie meer hierover onder het kopje "is dit bedrog of eerlijk zaken doen"

No cure no pay met teruggave van de kosten onder art. 6:96 lid 2 BW versus uurbasis

Uitleg casus A: Op basis van no cure no pay, betaalt Jan 15% excl. BTW van € 5000,- is € 750,- aan honorarium aan de belangenbehartiger. De verzekeraar betaalde tevens € 1650,-. Er zijn geen verschotten dus moet de belangenbehartiger Jan terugbetalen. De belangenbehartiger heeft immers van de verzekeraar het voledige bedrag teruggekregen. Wat vaak gebeurt, is dat cliënt niet weet dat de verzekeraar ook een bedrag vergoedt. Daardoor vangen kantoren soms dubbel of houden er in ieder geval geld aan over. Jan zou in dit geval € 750,- terug moeten krijgen. Er zijn vele kantoren die dit niet doen. Ze hebben een no cure no pay afspraak op basis van bijv. 15% excl. BTW + vergoeding BGK. Hier wordt vaak niet of nauwelijks over gesproken, immers de klant heeft er geen weet van en op die manier verdient men dubbel. In het geval van Jan dus €750,-. Mocht het vergoede bedrag van de verzekeraar niet het volledige nota bedrag van de belangenbehartiger dekken dan kan er een verrekening plaats vinden met het no cure no pay bedrag van Jan.


Uitleg casus B: Eva betaalt op basis van no cure no pay 15% € 151.725,- (incl BTW). Ze hoort terug te krijgen € 42000 minus BTW = € 35294,11 minus de verschotten €1500,- = € 33794,12 minus 5% kantoorkosten = €32.185,-. Dit bedrag zou aan haar terugbetaald moeten worden. Per saldo betaalt ze dus € 151.725,- minus € 32.185 = € 119.540,- Bij een advocaat had ze niets betaald en ingeval van no cure no pay + BGK had ze € 151725,- + € 42000,- = € 193725,- betaald. In zo'n duidelijk geval kan no cure no pay dus tot onredelijke verdiensten leiden.

Ja, maar ik heb een rechtsbijstandsverzekering.  Waarom dan toch Victory Juridisch Advies?

Een rechtbijstandsverzekering kan zeer nuttig zijn. Voor de huis-, tuin- en keukenzaken, zeker als ze niet te veel tijd kosten, is het prima. Daarbuiten zit er in veel zaken een maximale dekking (bijv. € 10.000,-). Dit betekent dat als uw zaak meer gaat kosten, u zelf mogelijk de kosten moet betalen. Het kan ook zijn dat u ontevreden bent over het werk van uw rechtsbijstandverzekering. In dat geval is ons letselschadekantoor ook een optie. U kunt ons altijd bellen voor advies.   

Een alternatief is ook de advocatuur of no cure no pay. De advocatuur is "uurtje factuurtje", en u dient dus zelf over behoorlijke financiën te beschikken om uw zaak rond te krijgen. No cure no pay kan in sommige gevallen een goed alternatief zijn. Echter in deze wereld zijn veel partijen actief die creatieve werkafspraken maken waardoor u als slachtoffer simpelweg gedupeerd wordt. No cure no pay tarieven van 25% excl. BTW + vergoeding van de buitengerechtelijke kosten komen geregeld voor. Er zijn makelaars in letsel zoals Euroclaim en Arboclaim die erin geslaagd zijn hun folders bij de apothekers en huisartsen geplaatst te krijgen. Dit is bij alle partijen, inclusief verzekeraars, bekend maar niemand die hier iets aan doet. Dit terwijl hier al in 2001 Kamervragen over gesteld zijn. U kunt op verzoek overigens uw contract vrijblijvend laten toetsen door de heer Terlingen. Onder ons kopje letselschade/multimedia kunt u een uitzending van Zembla bekijken met als titel "List en Letselschade" waarbij de kantoren van Euroclaim, Arboclaim en de persoon van heer Verkruisen en Mister Claim tegen het licht worden gehouden. 
 

Heeft u vragen over uw no cure no pay contract, uw akte van cessie of andere vragen over de kosten van uw advocaat of letselschadebureau, aarzel dan niet en bel ons. Velen gingen u voor. U kunt ons 6 dagen per week bereiken tot 21.00 uur. Tel: 030-8901346.

 

Is opzeggen van mijn no cure no pay overeenkomst mogelijk?

Voor het beantwoorden van deze vraag is het natuurlijk van belang om eerst te weten wat voor soort contract u heeft en wat de onderliggende voorwaarden hiervoor zijn.

Kijk hier voor: "Het wettelijk kader van een overeenkomst"

 

Actuele vragen naar aanleiding van alle commotie omtrent no cure no pay en de akte van cessie van onze cliënt de heer Jacobs zijn:

 • Heb ik onnodig een contract op no cure no pay basis?
 • Kan ik mijn no cure no pay inhouding terug krijgen?
 • Is het mogelijk mijn no cure no pay contract te beëindigen?
 • Is het mogelijk mijn no cure no pay contract op te zeggen omdat ik ontevreden ben?
 • Wat is een akte van cessie?
 • Heb ik over mijn eigen zaak nog wat te zeggen bij een akte van cessie?
 • Kan ik hetgeen ze hebben ingehouden op mijn zaak terug krijgen?

Speciaal voor alle slachtoffers heeft Victory een nieuwe site gelanceerd om u een zo onafhankelijk mogelijk antwoord te geven op de vele vragen. U surft naar www.slachtofferinformatie.nl en volgt het stroomschema.

 

 

Geachte toekomstige klant,

Indien u een letselschade zaak heeft waarbij de aansprakelijkheid is erkend, betaalt u geen buitengerechtelijke kosten (kosten die uw belangenbehartiger maakt). De aansprakelijkheidsverzekeraar neemt deze kosten voor zijn rekening. Is de aansprakelijkheid niet erkend of gedeeltelijk erkend, dan kunt u een no cure no pay constructie aangaan of op uurbasis worden ingeboekt.

Tevens coachen wij bij letselschade, AOV- en ontslagzaken en incassozaken waarbij wij een uurtarief vragen van € 84,- exclusief BTW. Voor letselschadezaken met een aansprakelijkheidsverzekeraar geldt altijd ons voltarief. U betaalt dit zelf niet omdat de wet hierin voorziet.

Ons kantoor vecht voor u en op regelmatige basis laten wij u de stand van zaken weten. Belt u of heeft u een vraag, dan wordt u netjes te woord gestaan. Wij geloven nog steeds dat de klant koning is, en niet de jurist of advocaat!  

Heeft u vragen over onze werkwijze of heeft u juridisch advies nodig, dan kunt u altijd vrijblijvend bellen op telefoonnummer: 030-8901346.